logotype
2017  Spandau aus Hamburg  Spandau aus Hamburg